CEO & Head of Training

Dominik 
Busch

 • CPL (A)
 • FI (A) PPL, CPL
 • FE (A)
 • PPL (A)

Head of Education

Michael 
Rottmann

Head of Safety & Operations

Marco
Heitmann

 • ATPL (A)
 • FI (A) PPL
 • PPL (A)
 • FI (A) LAPL
 • FIE (S)

Flight Instructor

Georgi
Futschedshiew

Flight Instructor

Ralf 
Wingens

 • CPL (A)
 • FI (A) PPL, CPL
 • PPL (A)
 • FI (A) PPL
 • FE (A)

Flight Instructor

Burkhard 
Cronauge

Flight Instructor

Johannes 
Waltermann

 • CPL (A)
 • FI (A) PPL, IR
 • FE (A)
 • ATPL (H), PPL (A)
 • FI (A) PPL
 • FE (A), TRE (H)

Flight Instructor

Stephan
Schmidt-Pellar

Apprentice

Julian
Busch

Werde Teil unseres Teams

Dich begeistert die Fliegerei ebenso wie uns und du möchtest all das weitertragen?

Dann sprich uns einfach an oder schicke uns eine Mail